جلسه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان

on .

جلسه کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و با حضور اعضا و در خصوص طرح های خدماتی و تولیدی برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان مهمترین موضوعات این جلسه به شرح ذیل است؛

طرح جامع شهر کوهدشت که بیش از پنج سال به تعویق افتاده است مقرر گردید توسط کمیته‌ای که به تایید کارگروه امور زیربنایی رسیده حداکثر تا پایان هفته جاری با هماهنگی شهرداری و شورا نهایی و جهت طرح و تصویب در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان به دبیرخانه شورا ارجاع گردد.

با توجه به بررسی های فنی صورت گرفته پیرو بازدید کمیسیون جانمایی ایستگاه با حضور مدیران استانی سه گزینه برای مکان یابی ایستگاه راه آهن الیگودرز بررسی شده بود
یک گزینه بدلیل قرار گیری امام زاده و تپه میراث فرهنگی رد شد
گزینه بعد بدلیل قرار گیری در ترانشه، بالا بودن احجام خاکبرداری، مشکل در هدایت روان آب و سیلاب و پایین بودن مشخصات فنی رد شد.
در نهایت محل ایستگاه در مسیر کمربندی الیگودرز به سمت اصفهان و در فاصله ۳.۳ کیلومتر از بلوار مرکزی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

موضوع جابه جایی و انتقال آرامستان خرم آباد به خارج از شهر و تجمیع همه آنها در یک نقطه مناسب مورد بررسی قرار گرفت
پیشنهاد شهردار خرم آباد ۱۰۰هکتار بود که با کلیات آن موافقت گردید اما قرار شد ۱۰۰ الی ۳۰۰ هکتار افزایش یابد ضمن اینکه راه های دسترسی و ترافیکی آن و همچنین ضوابط و مقررات بهداشتی و زیست محیطی مجدداً بررسی و در جلسه فوق العاده حداکثر تا یک ماه آینده تعیین تکلیف گردد.