جلسه هماهنگی سازگاری با کم آبی استان برگزار شد

on .

دکتر خادمی: در این جلسه گزارشی از وضعیت محدوده گستره آبی استان به تفکیک شهرستانی ارائه گردید .