راهت ادامه دارد

on .

رقص جولان بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند
#سردار_دلها
#حاج_ قاسم_ سلیمانی